Združenje malih trgovcev Slovenije

Pregled zakonodaje iz področja trgovine


 Zakon o trgovini (ZT-1, Uradni list RS, št. 24/2008)

 

Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot, Uradni list RS, št. 98/2004-UPB2, 126/200786/200978/2011)

 • Pravilnik o načinu označevanja cen blaga in storitev (Uradni list RS, št. 63/199927/200165/2003)
 • Pravilnik o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje (Uradni list RS, št. 14/2012)
 • Pravilnik o uporabi jezikov narodnih skupnosti v procesih poslovanja podjetij s potrošniki na območjih, kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnost (Uradni list RS, št. 78/2008)
 • Pravilnik o obrazcih za informacije o pogodbah o časovnem zakupu, o dolgoročnem počitniškem proizvodu, o nadaljnji prodaji in o zamenjavi ter o obrazcu za odstop od pogodb (Uradni list RS, št. 100/2011)
 • Pravilnik o načinu vpisa in pogojih za vpis potrošniških organizacij v register (Uradni list RS, št. 8/2012)

Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP, Uradni list RS, št. 53/2007)

Zakon o delovnih razmerjih ( Uradni list RS št.21/2013-in (78/2013 ) in Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS št,43/2011)

  Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC, Uradni list RS, št. 12/2007-UPB1, 29/201057/2012)
 • Pravilnik o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, ter o postopku priglasitve teh del (Uradni list RS, št. 30/2002)

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP, Uradni list RS, št. 16/2007-UPB3, 68/2008110/2013)

 • Uredba o zneskih nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje (Uradni list RS, št. 103/2006)
 • Pravilnik o javni priobčitvi glasbenih del (Uradni list RS, št. 29/1998)

Zakon o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih (ZDOCTE, Uradni list RS, št. 101/2005)

 • Pravilnik o načinu dvojnega označevanja cen blaga in storitev v tolarjih in evrih pri posameznih vrstah in načinih ponujanja blaga in storitev (Uradni list RS, št. 20/2006

Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Uradni list RS, št. 96/2009-UPB2)

Zakon o kontroli cen (ZKC, Uradni list RS, št. 51/2006-UPB1)

 • Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen (Uradni list RS, št. 94/2013)
 • Uredba o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/200017/2004)
 • Uredba o oblikovanju cen učbenikov (Uradni list RS, št. 36/2013)
 • Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 81/2013)

Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-1, Uradni list RS, št. 59/201077/201130/2013)

Zakon o splošni varnosti proizvodov (ZSVP-1, Uradni list RS, št. 101/2003)

 • Uredba o načinu mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi (Uradni list RS, št.79/2011)
 • Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 94/2013)
 • Pravilnik o obliki in vsebini obvestila o nevarnem proizvodu (Uradni list RS, št. 33/2005)
 • Uredba o izvajanju Odločbe Komisije o zahtevi, da države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg samo vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved dajanja neobičajnih vžigalnikov na trg (Uradni list RS, št. 98/200656/200757/2008,36/200937/201034/201135/201240/2013)
 • Uredba o prepovedi dajanja rezalnih priključkov s cepci za prenosne ročne obrezovalnike grmičevja na trg (Uradni list RS, št.42/2012)

 Zakon o storitvah na notranjem trgu (ZSNT, Uradni list RS, št. 21/2010)

 • Pravilnik o zagotavljanju informacij prejemnikom storitev (Uradni list RS, št. 10/2011)

Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1, Uradni list RS, št. 17/2011)