Združenje malih trgovcev Slovenije

Smernice dobrih higienskih navad na načelih sistema HACCP v trgovinski dejavnosti


Mikrobiološka tveganja v živilih so pri ljudeh glavni vir okužb in s tem obolevnosti.Evropska unija je s svojimi visoki standardi na področju varovanja zdravja ljudi vzpostavilav celotni verigi od proizvodnje do porabe sistem, ki omogoča prepoznavanje, oceno, ukrepanje in nadzor nad morebitno prisotnimi škodljivimi dejavniki v živilih ali stanjih, ki lahko ogrožajo zdravje človeka.

Gre za sistem HACCP, ki ugotavlja vrednosti in nadzira tveganja, ki so pomembna za varnost končnega živilskega proizvoda in sicer da je higiensko ustrezen in neoporečen. Bistveno je ,da gre za vzpostavitev stalnega nadzora na tistih mestih (kritičnih kontrolnih točkah) v proizvodnji in prometu živil, kjer se tveganja lahko pojavijo.

Določila HACCP so obvezna za vse pridelovalce krme za živino, poljedelcev, živinorejcev, transport, skladiščenje živil, gostince, trgovce z živili in za predelovalno živilsko industrijo.

Na področju trgovinske dejavnosti obstajajo:

  • Smernice vsebujejo obvezne minimalne higienske zahteve in številna praktična priporočila, ki jih morajo v primeru sklicevanja nanje, izvajati živilska trgovska podjetja, če želijo pri opravljanju prodajnih procesov zagotavljati varnost živil po načelih sistema HACCP.
Avtor: GZS PTZ

Viri vsebine o smernicah:

VIRI:

  • Ministrstvo za zdravje
  • Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto
  • Hazard analysis and critical control point (HACCP) system and guidelines for its application
  • Food Standard Agency
  • Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana