Združenje malih trgovcev Slovenije

Novice


Arhiv: Objava razpisa P7 - mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Naziv produkta

Mikrokrediti za mikro in mala podjetja (P7 2014)  

 

FIRMA: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO

SKRAJŠANA FIRMA: SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD

SEDEŽ: 2000 MARIBOR, ULICA KNEZA KOCLJA 22.

Javni razpis je pridobil soglasje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 303-1/2013/69 z dne 20.12.2013.

 

Predmet produkta so mikrokrediti za mikro in mala podjetja.

Skupni obseg sredstev za razpisane mikrokredite je 5.000.000,00 EUR. Sredstva za izvajanje produkta zagotavlja Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad).

Namen produkta je neposredno zagotavljanje virov financiranja mikro in malim podjetjem za nemoteno poslovanje. Produkt bo preprečeval finančno izključenost mikro in malih podjetij.

 

3.1 Splošni pogoji

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge z omejeno odgovornostjo, ki opravljajo gospodarsko dejavnost), ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.

Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki:

  • opravljajo glavno dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS, št. 69/07 in Ur.l. RS, št. 17/08):
  • A - Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
  • B 05 - Pridobivanje premoga,C 12 - Proizvodnja tobačnih izdelkov, C 20.51 - Proizvodnja razstreliv, C 25.4 - Proizvodnja orožja in streliva, C 30.4 -  Proizvodnja bojnih vozil, G 46.35 - Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki, G 47.26 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki, K - Finančne in zavarovalniške dejavnosti, L - Poslovanje z nepremičninami in R 92 - Prirejanje iger na srečo,
  • so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oz. so podjetja v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1.10.2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07- uradno prečiščeno besedilo in 51/11).
  • imajo neporavnane davčne obveznosti do Republike Slovenije,
  • podjetja, ki pridobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
  • ki so v preteklem obdobju 3 let (odobritev sredstev 2011-2013), že dobila državno pomoč in niso izpolnila finančnih obveznosti do Sklada,
  • ki so že pridobila pozitivni sklep o odobritvi mikrokredita po tem javnem razpisu.

3.2. Pogoji kandidiranja za mikrokredit

Podjetje, ki kandidira za mikrokredit mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • imeti zagotovljen trg (dokazovanje iz tekočega/mesečnega poslovanja (bilanc in drugih izkazov) oz. s predložitvijo pogodb s kupci)
  • bonitetna ocena podjetja po bonitetnem modelu S.BON AJPES (na podlagi zadnjih objavljenih računovodskih izkazov) mora dosegati oceno od SB1 do vključno SB7, kar pomeni, da je zmožnost poravnavanja obveznosti vsaj povprečna.

3.3. Kreditni pogoji

Najnižji znesek kredita znaša 5.000,00 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000,00 EUR.

Upravičeni stroški (opredeljeni v točki 3.4. tega javnega razpisa) niso omejeni, upoštevajo se stroški z DDV.

Kredit lahko krije do 85% vrednosti upravičenih stroškov.

Obrestna mera za pogodbene obresti je fiksna, določena v % p. a. (z besedo: odstotki letno). Pogodbena obrestna mera je 3,5% p.a. Obrestno obdobje, za katerega se obračunava pogodbena obrestna mera, je mesečno.

Najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša pa 60 mesecev. Najdaljši možni moratorij na odplačilo glavnice je 6 mesecev. Začetek moratorija se prične z zapadlostjo roka za črpanje kredita. Rok za črpanje kredita je 5 mesecev od tekočega odpiranja vlog.

Način odplačevanja kredita je mesečno, obročno.

Stroški odobritve kredita se zaračunajo v višini 0,5% enkratno, ob odobritvi kredita.

Zavarovanje kredita: 2 menici podjetja in osebno poroštvo vsaj enega lastnika podjetja.

3.5. Pogoji za črpanje kredita

Podjetje lahko črpa kredit po sklenitvi kreditne pogodbe in ureditvi celotnega zavarovanja kredita. Kredit se lahko črpa namensko za upravičene stroške nastale od 01.12.2013 do 25.08.2014. Strošek nastane z dnem sklenitve dolžniško upniškega razmerja. Črpanje je enkratno.

Mikrokredit ni namenjen poplačilu že obstoječih kreditov ali leasing pogodb vlagatelja. S sredstvi odobrenega kredita ni dovoljena refundacija že plačanih obveznostih vlagatelja.

Več o kreditu na:

Spletnih straneh Podjetniškega sklada

Roki za predložitev vlog v letu 2014 so: 20.01., 20.02. in 20.03..

 

 

Fotogalerija