Združenje malih trgovcev Slovenije

Novice


Arhiv: Ste prilagodili vsebino garancijskih izjav?

Tržni inšpektorji so nas obvestili, da pri nadzorih pogosto ugotavljajo, da Garancijski listi ne vsebujejo vseh predpisanih podatkov, čeprav so bile dodatne obvezne navedbe naložene že s spremembo zakona, ki je bila uveljavljena 20.10.2011. Glede na ugotovitve inšpektorata vam v nadaljevanju povzemamo določbo 16. člena Zakona o varstvu potrošnikov, ki določa obvezne sestavine Garancijskega lista.

Za blago, za katero je izdana garancija, mora prodajalec ob sklenitvi prodajne pogodbe potrošniku izročiti garancijski list dajalca garancije (proizvajalca).

Garancijski list mora vsebovati naslednje podatke:

  1. firmo in sedež dajalca garancije;
  2. firmo in sedež prodajalca, razen če ta ni hkrati dajalec garancije;
  3. datum izročitve blaga;
  4. podatke, ki identificirajo blago;
  5. izjavo dajalca garancije, da jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku;
  6. ozemeljsko območje veljavnosti garancije;
  7. trajanje garancijskega roka;
  8. za blago, za katero je izdaja garancije obvezna, čas po preteku garancijskega roka, v katerem dajalec garancije zagotavlja potrošniku vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate;
  9. opozorilo, da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

V izogib težavam, ob morebitnem obisku tržnega inšpektorja, preverite garancijske izjave, ki jih izdajate in jih uskladite s predpisano vsebino, če tega še niste storili.

Fotogalerija