Združenje malih trgovcev Slovenije

Novice


Arhiv: Zbiranje pripomb v zvezi s predvidenimi spremembami Zakona o trgovini

Obveščamo vas, da je v fazi usklajevanja s strokovno javnostjo predlog sprememb in dopolnitev Zakona o trgovini. Člane pozivamo, da v zvezi s predlaganimi spremembami podajo svoja mnenja, najkasneje do 31. julija 2013, na naslov ptz@gzs.si.

Predlagana sprememba zakona odpravlja (deregulira) minimalno stopnjo izobrazbe prodajalca in trgovskega poslovodje. S to spremembo se bo zagotovila večja fleksibilnost pri zaposlovanju v trgovini. Deregulacija ne pomeni razvrednotenja poklica oziroma zaposlovanje oseb brez izobrazbe, temveč bo omogočila trgovcem, da izberejo ustrezne osebe za prodajo glede na vrsto blaga in na način prodaje. S tem bodo večjo veljavo pridobile delovne izkušnje, kar bo povečalo možnost zaposlovanja vseh tistih oseb, ki nimajo predpisane formalne izobrazbe.

Poudariti velja, da odprava minimalnih pogojev za opravljanjedel prodajalca oz. poslovodjo ne pomeni, da delodajalec v svojih internih aktih ne bo smel določiti določene zahtevane smeri ali stopnje za opravljanje del prodajalca oz. poslovodje. Prednost tega je, da ima delodajalec sedaj možnost, da zaposli tistega, za katerega oceni, da je primeren.

Slabost regulacije poklicev je v tem, da ima možnost za zaposlitve le tisti delavec, ki izpolnjuje pogoje, ki jih določa predpis. Delodajalec v tem primeru ne sme zaposliti nekoga, za katerega ocenjuje, da lahko opravlja določen poklic, ker ne izpolnjuje minimalnih izobrazbenih pogojev ki jih določa predpis. Ker je trend v EU čim večja deregulacija poklicev,se s tem izenačujejo pogoji gospodarjenja za vse gospodarske subjekte na notranjem trgu EU.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija