Zapri

Novice


Arhiv: Poziv trgovcem - javni posvet (izpolnitev ankete) v zvezi s spremembami režima trošarine alkohol, tobačni proizvodi in energenti)

Evropska komisija ( v nadaljevanju EK) je v okviru priprav na revizijo horizontalne trošarinske Direktive objavila Poročilo o izvajanju in vrednotenju Direktive Sveta 2008/118/ES o splošnem režimu za trošarine. Poročilo predstavlja osnovo za morebitne bodoče spremembe Direktive. Direktiva Sveta 2008/118/ES določa splošne postopke za skladiščenje in gibanje trošarinskega blaga (alkohol in alkoholne pijače, tobačni proizvodi, energenti) v Evropski uniji. Pojasnjuje tudi postopke za odlog plačila trošarine, ki so na voljo pooblaščenim trgovcem za skladiščenje in gibanje trošarinskega blaga. V okviru priprav bodočih zakonodajnih sprememb na tem področju, EK organizira javno posvetovanje z vsemi zainteresiranimi deležniki. V skladu s tem vas pozivamo k izpolnitvi vprašalnika.

Arhiv: Sodelovanje VERIGE ZMTS in MKGP - Direktorat za kmetijstvo

15. marca so se predstavniki Združenja malih trgovcev Slovenije (ZMTS), ki sodelujejo v projektu VERIGA, srečali z ministrom za kmetijstvo mag. Dejanom Židanom. Cilj srečanja je bil informiranje ministrstva o aktivnostih članov VERIGE. Cilj verige ZMTS pa je povezovanje malih trgovcev in s tem obrat trenda upadanja njihovega števila in pojavnosti na podeželju. VERIGA je leto 2016 zaključila s 56 člani, v tem trenutku jih je 65. Cilj letošnjega leta je, povezati 100 malih trgovcev, potencial pa pridobiti 400 – 500 članov. Srečanje je bilo izhodišče za nadaljevanje sodelovanja in v skladu s tem so bili sprejeti naslednji sklepi: 1. Direktorat za kmetijstvo na MKGP posreduje GZS Uredbo o izvajanju ukrepa Sodelovanja. 2. MKGP informira vodstvo KGZS o Združenju malih trgovcev Slovenije, kot njihovem možnem partnerju. 3. MKGP posreduje GZS spisek vseh Lokalnih akcijskih skupin (LASov) v Sloveniji z nosilci oz. vodilnimi partnerji. 4. Na strokovnem nivoju se organizira sestanek s predstavniki Podjetniško trgovske zbornice in Direktorata za kmetijstvo glede razpisov. 5. Ponovno srečanje MKGP in Verige ZMTS se organizira v zadnji četrtini letošnjega leta (pregled realizacije).

Arhiv: Obveznost za plačilo razlike trošarine ob zvišanju DBP cigaret

FURS obvešča: Za drobno rezani tobak in cigarete na zalogi zunaj trošarinskih skladišč, so imetniki dolžni na dan pred zvišanjem DPC , opraviti popis ter davčnemu organu predložiti zapisnik o popisu ter obračun trošarine najpozneje 15. dan po popisu. Uporabiti je potrebno obrazec Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete. Trošarina se plača najpozneje 60. dan po opravljenem popisu. Obračun trošarine iz zgornjega odstavka se davčnemu organu ne predloži, če je znesek trošarine, ki bi jo bilo treba obračunati, nižji od 10 evrov. V tem primeru se v zapisniku o popisu drobno rezanega tobaka oziroma cigaret, ki se predloži na obrazcu »Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak oziroma cigarete« navede, da je znesek trošarine nižji od 10 evrov. V zvezi z navedenim vas obveščamo, da se bodo 1. 3. 2017 zvišale cene cigaret navedenih v »Pripomočku za obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete z dne 28. 2. 2017«. Glede na to, da se bodo DPC cigaret spremenile 1. 3. 2017, morajo zavezanci opraviti popis zalog cigaret na dan 28. 2. 2017 in pristojnemu finančnemu uradu dostaviti zapisnik o popisu drobno rezanega tobaka oziroma cigaret, do 15. 3. 2017. Obveznost za plačilo razlike trošarine za znesek, ki je enak ali višji od 10 evrov, zapade v plačilo na dan 29. 4. 2017. Ker je to sobota, se rok prenese na prvi naslednji delovni dan, to je 3. 5. 2017.

Arhiv: Plačilo razlike trošarine ob zvišanju drobnoprodajne cene drobno rezanega tobaka in cigaret

3. 2. 2017 se bodo zvišale cene drobno rezanega tobaka in cigaret navedenih v »Pripomočku za obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete z dne 2. 2. 2017«. Razpredelnica s starimi in novimi DPC drobno rezanega tobaka in cigaret (Seznam drobno prodajnih cen cigaret, Seznam drobno prodajnih cen drobno rezanega tobaka) se prav tako nahaja na spletni strani FURS Glede na to, da se bodo DPC drobno rezanega tobaka in cigaret spremenile 3. 2. 2017, morajo zavezanci opraviti popis zalog drobno rezanega tobaka in cigaret na dan 2. 2. 2017 in pristojnemu finančnemu uradu dostaviti obračun razlike trošarine do 17. 2. 2017. Obveznost za plačilo razlike trošarine zapade v plačilo na dan 3. 4. 2017.

Arhiv: Niko Erjavec, član ZMTS- VERIGA v reviji INSTORE

Član IO ZMTS, g. Niko Erjavec je za revijo INSTORE predstavil tudi Združenje malih trgovcev. Povedal je, kako si mali trgovci med seboj pomagajo, saj jih na ta način deluje že 50. Poudaril je njihovo medsebojno povezanost, ki so jo pridobili med seboj z rednimi sestanki in poslovnimi delegacijami. Ena izmed teh delegacij je bila maja 2016 in sicer v Makedonijo.

Arhiv: Razprodaje - veljavna zakonodaja po ukintivi Pravil o sezonskih razprodajah tekstila in obutve

Oblike pospeševanja prodaje : akcije ,popusti, znižanja, razprodaje itd. Z razvojem novih prodajnih poti, prodajnih formatov, marketinških pristopov, liberalizacije zakonodajnih okvirov za poslovanje v trgovinski dejavnosti, so sezonske razprodaje tekstilnih izdelkov in obutve izgubile na pomenu tako za potrošnike kot tudi za trgovce. Slednji pri pospeševanju prodaje iščejo ves čas nove inovativne oblike poslovanja s katerimi izboljšujejo svoj konkurenčni položaj. Prav zato so se pred kratkim trgovci združeni v GZS Podjetniško trgovski zbornici odločili, da ukinejo Pravila pri sezonskih razprodajah tekstilnega blaga in obutve, iz leta 2008, ki so vrsto let predstavljala pozitiven minimalni standard enotnega obnašanja trgovskih subjektov v času razprodaj. Z ukinitvijo pravil, ki so praktično določala le skupen začetek sezonskih razprodaj in maksimalno število dni trajanja sezonskih razprodaj, se obveznosti trgovcev glede označevanja oz informiranja potrošnikov, ne bodo prav nič spremenila. V primeru, da se bodo odločali za razprodaje, akcije, popuste, znižanja itd. bodo morali tako kot do sedaj upoštevati Zakon o varstvu potrošnikov (Ur.l. RS št. 98/04-UPB2,126/07,86/09, 78/11, 38/14,19/15). V nadaljevanju povzemamo nekatere ključne obveznosti trgovcev pri različnih oblikah t.i pospeševanja prodaje: • trgovec z objavo akcij, popustov, razprodaj itd ne sme zavajati potrošnikov in mora pri oglaševanju navesti informacije, ki bodo potrošnikom jasni, razumljivi in nedvoumni (katero blago je znižano, za katero blago popusti ne veljajo, odstotek znižanja ipd.), • zniža cene le tistemu blagu, ki je bil v prodaji na voljo potrošnikom že po višjih cenah,ne izvaja navideznega znižanja, t.j., da cene najprej zviša in jih nato takoj zniža ter objavi znižanje, • odstotka popusta ni potrebno označiti na vsakem izdelku posebej, lahko je označen odstotek popusta za skupino izdelkov v enem od prodajnih programov, ki so znižani za ta odstotek, • znižanje, popust, razprodaja, akcija itd. lahko traja neomejeno dolgo; trgovec lahko popuste imenuje z različnimi komercialnimi nazivi. • blago, ki je predmet razprodaj, znižanj,popustov itd, mora biti brezhibno, razen če ni posebej označeno, da gre za blago z napako. V primeru, da se izkaže, da ima izdelek stvarno napako, ima potrošnik pravico uveljavljati reklamacijo. • V primeru, da je potrošnik kupil izdelek po znižani ceni , s katerim ni nič narobe, pa ga kljub temu ne želite imeti, trgovec takega izdelka ni dolžan sprejeti nazaj. Od poslovne prakse vsakega posameznega trgovca pa je odvisno, kako bo obravnaval tako zahtevo. Načini označevanja blaga, ki so predmet znižanja, popustov, razprodaj, akcij itd… Znižanja, popusti V kolikor se trgovec odloči,da bo znižal ceno izdelka ima na voljo: • možnost da z obvestili /izveski v trgovini kupca obvesti, da za določene izdelke veljajo popusti oz. znižanja, ki se obračunavajo na blagajni. Pri tem izveski vključujejo navedbe % popusta oz znižanja • možnost, da na etiketi izdelka, ceno prečrta in napiše novo znižano ceno. Če so različni izdelki znižani v različnih odstotkih, je smiselno da se z obvestili v trgovini nedvoumno opozori kupca na različne popuste oz. znižanja, če % znižanja že ni naveden ob novi veljavni ceni. Bistveno kar mora trgovec paziti pri označevanju v času znižanj, popustov, akcij itd, je da so stvari jasno, nedvoumno predstavljene kupcu, da ne pride zaradi neurejenih označb do zavajanja kupca. Razprodaje : V kolikor trgovec oglašuje razprodajo blaga potem mora upoštevati določilo 28. člena zakona o varstvu potrošnikov, ki določa, da mora trgovec razprodajo objaviti na krajevno običajen način. Objava o uvedbi razprodaje mora vsebovati: - podatek o vrsti blaga, - odstotku znižanja in - času trajanja tovrstne prodaje Blago, ki je na razprodaji, mora biti označeno s ceno pred znižanjem in z znižano ceno. Če je odstotek znižanja objavljen v razponu, mora najvišji odstotek znižanja zajemati najmanj eno četrtino (1/4) vrednosti vsega blaga, ki je na razprodaji. Pri tem velja opozoriti,da trgovci pred uvedbo razprodaje ne smejo dvigniti cen izdelkov in jih nato takoj znižati, z namenom objave višjega odstotka znižanja, ki privablja kupce, saj gre v tem primeru za navidezna znižanja oziroma navidezno razprodajo. Naj ob tem še omenimo, da tako trgovce kot potrošnik morata znati ločiti med stvarno napako - napako na izdelku samem ter med vračilom ali zamenjavo blaga v primeru, ko izdelek potrošniku ni več všeč ali si je premislil. V primeru stvarne napake, se potrošnikom te njihove pravice ne smejo omejevati in veljajo tudi v času razprodaje. V drugem primeru, ko pa si je kupec premislil in želi vrniti izdelek, ki nima napake, pa je stvar poslovne odločitve posameznega trgovca oziroma njegovega dogovora s stranko ali ji bo ugodil ali ne.

Arhiv: RAZPRODAJE - VELJAVNA ZAKONODAJA PO UKINITVI PRAVIL O SEZONSKIH RAZPRODAJAH TEKSTILA IN OBUTVE

Z razvojem novih prodajnih poti, prodajnih formatov, marketinških pristopov, liberalizacije zakonodajnih okvirov za poslovanje v trgovinski dejavnosti, so sezonske razprodaje tekstilnih izdelkov in obutve izgubile na pomenu tako za potrošnike kot tudi za trgovce. Slednje je privedlo do odločitve, da se ukinejo Pravila pri sezonskih razprodajah tekstilnega blaga in obutve. Z ukinitvijo pravil, ki so praktično določala le skupen začetek sezonskih razprodaj in maksimalno število dni trajanja sezonskih razprodaj, se obveznosti trgovcev glede označevanja oz. informiranja potrošnikov, ne bodo prav nič spremenila. V primeru, da se bodo odločali za razprodaje, akcije, popuste, znižanja itd. bodo morali tako kot do sedaj upoštevati Zakon o varstvu potrošnikov.

Arhiv: ČLANI ZMTS - PROJEKT VERIGA NA SEJMU NARAVA ZDRAVJE

Člani Združenja malih trgovcev Slovenije (ZMTS) so razstavljali na sejmu NARAVA ZDRAVJE v času od 24. do vključno 27. novembra. Pokazali so svojo povezanost in oskrbo z domačimi proizvodi, kupljenimi od domačih pridelovalcev. V imenu ZMTS, sta razstavljala podjetje FAMA d.o.o. in ABK d.o.o.

Arhiv: Digitalni marketing

Prototip digitalnega stojala je jasno pokazal, da čas digitalne maloprodaje prihaja. V današnjem zapisu preberite, kako se bo razvil kanal POS-promocije in kako bo v nakupne odločitve pripeljal korenite spremembe. Več o dogodku SAP in digitalizaciji, si lahko preberete TUKAJ.

Arhiv: Modernizacija sporazuma EU-Mehika; poziv podjetjem, ki poslujejo z Mehiko

Objavljamo informacijo o objavi vprašalnika glede interesov podjetij, ki poslujejo z Mehiko (ali ostalih zainteresiranih), za namen pogajanj o modernizaciji sporazuma med EU in Mehiko. Vprašalnik je pripravila EK, ki vodi pogajanja, objavljen pa je na spletni strani: http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=216 .